Facebook

Statut

 

STATUT

SPOŁECZNEGO KOMITETU OPIEKI NAD GROBAMI POLEGŁYCH ŻOŁNIERZY BATALIONÓW „ZOŚKA” I „PARASOL”

(tekst jednolity, uwzględniający zmiany dokonane w dniu 8 listopada 2011 r., 17 czerwca 2015 r., 15 czerwca 2016 r. i 5 grudnia 2019 r.)

 

§ 1

 

Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionów  „Zośka” i „Parasol”, zwany dalej Komitetem, ma na celu opiekę nad grobami poległych żołnierzy batalionu „Zośka” i batalionu „Parasol” oraz kultywowanie pamięci o tych żołnierzach i o czynach batalionu „Zośka” i batalionu „Parasol”.

 

§ 2

 

Terenem działania Komitetu jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą jego władz m.st. Warszawa.

 

§ 3

 

Komitet działa jako stowarzyszenie zarejestrowane i ma z tego tytułu osobowość prawną.

 

§ 4

 

1. Komitet opiera działalność na pracy społecznej swoich członków oraz na współpracy z innymi organizacjami, w szczególności ze Środowiskami Żołnierzy Armii Krajowej Batalionu „Zośka” i „Batalionu „Parasol” oraz Związkiem Harcerstwa Polskiego.

2. Działalność prowadzona przez Komitet dzieli się na nieodpłatną i odpłatną. Komitet nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

§ 5

 

1. Komitet realizuje cele określone w § 1 poprzez działalność nieodpłatną wyrażającą się w:

1) propagowaniu, inicjowaniu, prowadzeniu i organizowaniu prac przy utrzymaniu grobów poległych żołnierzy batalionu „Zośka” i batalionu „Parasol” w należytym i godnym stanie, odpowiadającym tradycjom i ich historycznej randze,

2) podejmowaniu wszelkich działań popularyzujących i utrwalających pamięć o żołnierzach, czynach i historii batalionu „Zośka” i batalionu „Parasol”,

3) gromadzeniu środków na prowadzenie działalności określonej w pkt. 1 i 2,

4) inicjowaniu ofiarności i społecznego współczucia w realizacji celów określonych w pkt. 1 i 2,

5) podejmowaniu inicjatyw w zakresie konserwacji, renowacji oraz nowych inwestycji mających za przedmiot groby poległych żołnierzy batalionu „Zośka” i batalionu „Parasol”, a także upamiętnienie miejsc związanych z działalnością tych batalionów,

6) uczestniczeniu w inicjatywach mających na celu zabezpieczenie, konserwację i upamiętnienie miejsc związanych z batalionem „Zośka” i batalionem „Parasol” oraz poszerzających wiedzę o batalionie „Zośka”, batalionie „Parasol” i jego żołnierzach,

7) staraniach o pozyskanie środków na wykonanie prac zabezpieczających, konserwatorskich oraz mających na celu upamiętnienie i upowszechnienie czynów batalionu „Zośka” i batalionu „Parasol”.

2. Komitet prowadzi działalność odpłatną poprzez wydawanie książek, broszur i wszelkich innych form publikacji, popularyzujących i utrwalających pamięć o żołnierzach, czynach i historii batalionu „Zośka” i batalionu „Parasol”, przy czym wydawanie i publikowanie odbywa się na wszelkich polach eksploatacji.

 

§ 6

 

Na członka Komitetu może zostać przyjęta osoba korzystająca z pełni praw publicznych, gotowa do społecznego realizowania celów Komitetu – na podstawie pisemnej deklaracji.

 

§ 7

 

O przyjęciu na członka decyduje Zarząd Komitetu.

 

§ 8

 

Każdy członek ma czynne i bierne prawo wyborcze, ma obowiązek uczestniczenia w pracach Komitetu, przestrzegania statutu oraz regulaminów i innych uchwał władz Komitetu.

 

§ 9

 

Członkostwo ustaje w skutek:

1) rezygnacji złożonej Zarządowi,

2) skreślenia przez Zarząd wskutek uchylania się od udziału w pracach Komitetu, działania sprzecznego ze statutem, uchwałami Komitetu oraz uznanego za niegodne,

3) śmierci członka.

§ 10

 

Od uchwały Zarządu przysługuje w terminie dwóch tygodni od jej otrzymania odwołanie do Zgromadzenia Komitetu. Uchwała o skreśleniu staje się prawomocna z bezskutecznym upływem terminu wniesienia odwołania lub wskutek podjęcia uchwały przez Zgromadzenie w następstwie wniesienia odwołania.

 

§ 11

 

Władzami Komitetu są:

 1. Zgromadzenie,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

 

§ 12

 

Kadencja władz trwa trzy lata.

 

§ 13

 

Uchwały władz Komitetu zapadają jawnie zwykłą większością głosów przy obecności połowy uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

 

§ 14

 

Członkowie władz pełnią funkcje społecznie.

 

§ 15

 1. Najwyższą władzą Komitetu jest Zgromadzenie.
 2. Prawo udziału w Zgromadzeniu mają wszyscy członkowie Komitetu.
 3. Zasady pracy Zgromadzenia określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie.

 

§ 16

 1. Zgromadzenia są zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Zgromadzenie odbywa się raz w roku. Zgromadzenie Nadzwyczajne odbywa się na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub połowy liczby członków Komitetu dla rozpatrzenia sprawy, dla której zostało zwołane.
 3. Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
 4. Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd, który rozsyła zawiadomienia o jego terminie wraz z porządkiem obrad najpóźniej na dwa tygodnie przed jego odbyciem. Jeżeli z inicjatywą zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia wystąpiła Komisja Rewizyjna lub członkowie, Zarząd podejmuje uchwałę o wyznaczeniu terminu Zgromadzenia w ciągu miesiąca.
 5. W drugim terminie Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwały bez względu na liczbę obecnych członków.

 

§ 17

Zgromadzenie:

 1. ustala kierunki działania Komitetu,
 2. rozpatruje sprawozdania, dokonuje oceny pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz podejmuje uchwały w sprawie udzielania absolutorium dla tych władz,
 3. uchwala roczny plan finansowy Komitetu,
 4. wybiera i odwołuje Zarząd i Komisję Rewizyjną,
 5. uchwala swój regulamin,
 6. podejmuje uchwały o zmianie statutu i rozwiązaniu Komitetu,
 7. rozpatruje odwołania w sprawach o skreśleniu członków,
 8. wybiera po jednym zastępcy członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 9. wybiera Honorowego Przewodniczącego Komitetu.

 

§ 17a

 1. Zgromadzenie może uhonorować szczególnie zasłużonego członka Komitetu powierzając mu funkcję Honorowego Przewodniczącego Komitetu.
 2. Honorowy Przewodniczący Komitetu ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu.

§ 18

 

Do kompetencji Zarządu należy realizowanie uchwał Zgromadzenia, ustalenie planów działalności i budżetu, zwoływanie Zgromadzeń, reprezentowanie Komitetu na zewnątrz, kierowanie pracą sekretariatu, prowadzenie spraw bieżących, zarządzanie majątkiem Komitetu, a także rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami powstałych w związku z działalnością w Komitecie.

 

§ 19

 

1. Zarząd składa się z 7 osób, w tym przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika. Podczas nieobecności przewodniczącego zastępuje go wiceprzewodniczący.

2. W przypadku ustania członkostwa w Komitecie członka Zarządu jak i w przypadku rezygnacji z funkcji członka Zarządu, na zwolnione miejsce wchodzi zastępca członka Zarządu.

 

§ 20

 

Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż na kwartał.

 

§ 21

 

Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób, w tym przewodniczącego i sekretarza. Ma ona za zadanie dokonywanie przynajmniej raz w roku oceny działalności Zarządu pod katem prawidłowości, celowości i gospodarności. Odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz w roku. Ma dostęp do wszystkich dokumentów oraz może żądać od Zarządu wszelkich wyjaśnień. Występuje z wnioskiem co do udzielenia przez Zgromadzenie absolutorium dla Zarządu. Działa na podstawie własnego regulaminu.

 

§ 22

 1. Na majątek Komitetu składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze składają się:

a) spadki, dotacje i darowizny,

b) wpływy z działalności statutowej Komitetu,

c) wpływy z działalności odpłatnej Komitetu.

 

§ 23

 

Do ważności czynności prawnych dokonywanych przez Komitet wymagane są podpisy: przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego oraz sekretarza lub skarbnika komitetu, albo podpis osoby upoważnionej przez Zarząd.

 

§ 24

 

Wszelkie postanowienia władz Komitetu zmierzające do uszczuplenia majątku wymagają zgody władzy rejestracyjnej.

 

§ 25

 1. Komitet używa pieczęci z napisem „Społeczny Komitet Opieki na Grobami Poległych Żołnierzy Batalionów „Zośka” i „Parasol” – Stowarzyszenie zarejestrowane w Warszawie”.
 2. Komitet może posługiwać się znaczkiem organizacyjnym, po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń.

 

§ 26

1. Uchwała o zmianie statutu wymaga 2/3 głosów i obecności co najmniej 1/3 członków.

2. Uchwała o rozwiązaniu Komitetu wymaga 2/3 głosów i obecności co najmniej połowy członków.

 

§ 27

 

W uchwale o rozwiązaniu Komitetu powołuje się Komisję Likwidacyjną w składzie 3-5 osób oraz należy określić przeznaczenie majątku Komitetu. Uchwała o przeznaczeniu majątku Komitetu wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.

 

 

Tekst jednolity przyjęty uchwałą Zarządu w dniu 24 stycznia 2020 r.

KWESTA ON-LINE